bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
SSOH.cz Info Novinky a informace

Novinky a informace

Hygienická pravidla pro vstup do školy

S ohledem na situaci platí mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví (viz www.mzcr.cz). Vstup do budovy je umožněn pouze žákům/uchazečům o studium, nikoliv doprovázejícím osobám. Žáci/uchazeči musí podepsat čestné prohlášení, že se u nich v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění, které bude k dispozici v recepci školy. Žáci/uchazeči jsou v budově školy povinni řídit se organizačními pokyny zaměstnanců školy. Ve společných prostorách se nosí rouška. Každý žák/uchazeč musí mít minimálně 2 roušky na den a sáček na uložení roušky. Při přesunech v budově školy je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné. Po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce.

Žák/uchazeč je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování je důvodem pro vykázání žáka/uchazeče z budovy školy.

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění

Vykřičník
Autor:
Josef Kulhavý
Datum a čas:
20. 5. 2020 19:56