bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
OAJL.cz Internát Přihláška


Přihláška

Žáci jsou na internát přijímáni po přijetí do jednoho ze čtyř oborů naší školy na základě podané přihlášky k ubytování na každý školní rok. Přijímanými žáky jsou jednak absolventi základních škol ve věku 15-16 let a jednak starší osoby po úrazech, po dlouhodobé nemoci, či neúspěšné integraci. Naše škola nabízí vzdělání a ubytování osobám se zdravotním postižením, s postižením tělesným nebo kombinovaným, s poruchami vrozenými nebo získanými, osobám se specifickými poruchami učení a osobám s PAS.

Přihlášku na internát podávají rodiče nebo zákonní zástupci žáka, případně sám zletilý žák na předepsaném tiskopise. Každý žák, který podá řádně vyplněnou přihlášku k pobytu na internátě je o výsledku informován do konce měsíce června. Žáci postupující z nižších ročníků nebo jiných oborů podávají přihlášku svému skupinovému vychovateli. Přihláška k ubytování na internátě platí pro celý následující školní rok. Přijetí na internát není nárokové.

Nástup na internát je možný již den před zahájením školního roku. v tento den se mohou rodiče i žáci seznámit s prostředím a personálem na internátu, Vnitřním řádem internátu a Režimem dne.

Žáci, kteří pokračují ve studiu, jsou přednostně ubytováni. Pokud zájem o ubytování převažuje nad volnou kapacitou internátu, přihlíží se ke zdravotnímu stavu a sociálnímu zázemí uchazeče, dále pak ke vzdálenosti a dopravní obslužnosti z místa bydliště.

Veškeré platby za stravu i ubytování probíhají bezhotovostním způsobem (viz. Informace pro rodiče).

Ke stažení

Přihláška do internátu
PDF, 327 kB, 15. 6. 2020

Internát Internát Internát Internát