bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
OAJL.cz Uchazeči Přijímací řízení Aktuální přijímací řízení


Přijímací řízení 2021 - 1. kolo

Informace o podmínkách a způsobu přijímání žáků ke studiu na Obchodní akademii, odborné škole a praktické škole Olgy Havlové, Janské Lázně, pro školní rok 2021/2022. Níže uvedená kritéria platí i pro další kola přijímacího řízení, budou-li vypsána.

Obory

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

63-41-M/02 Obchodní akademie

Termín 1. kola přijímacího řízení

 • Termíny přijímacího řízení ke studiu pro školní rok 2021/2022 se na naší škole nově stanovují na 18. a 19. května 2021. Pozvánky budou každému z uchazečů odesílány poštou ve druhé polovině dubna 2021.

Podmínky přijetí

Podmínkou přijetí do střední školy pro žáky se zdravotním postižením či zdravotním znevýhodněním je:
 • Včas zaslaná přihláška ke studiu nejdéle do 1. března 2021.
 • Doporučení ke vzdělávání ve škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením. Doporučení vydává to SPC nebo PPP, v jehož evidenci je žák veden. Doporučení musí obsahovat sdělení: "zařazení do školy zřízené pro žáky podle §16 ods. 9 školského zákona". Uchazeč se SVP přikládá podle §1 ods. 1 pís. h) vyhlášky č. 353/2016 Sb. doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.

Kritéria přijímacího řízení

 • Přijímací zkouška
  • Obor 63-41-M/02 Obchodní akademie skládá přijímací zkoušku ze dvou didaktických testů: z českého jazyka a matematiky.
 • Výsledky dosavadního vzdělávání na základní škole
  • Průměr z 1. pololetí předposledního ročníku ZŠ, popř. odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia.
  • Pomocná kritéria: průměr známek z českého jazyka, anglického jazyka a matematiky.

Povolené pomůcky při přijímacích zkouškách

 • dle doporučení ŠPZ
 • psací potřeby

Hodnocení jednotlivých kritérií přijímacího řízení

Celkem lze v přijímacím řízení získat 100 bodů
 • max. 50 bodů z českého jazyka
 • max. 40 bodů z matematiky
 • Pro úspěšné složení přijímací zkoušky je nutné dosáhnout minimální hranice 10 bodů v každém z testů
 • max. 10 bodů - výsledky vzdělávání na ZŠ
Uchazeči budou přijati v pořadí podle počtu dosažených bodů do počtu přijímaných uchazečů v oboru.

Kontraindikace přijetí

 • těžké mentální postižení
 • závažná psychiatrická diagnóza
Ředitelka školy si vyhrazuje právo na možné změny v počtech přijatých uchazečů do jednotlivých oborů dle aktuálního stavu.

Přihlášky ke studiu

Řádně vyplněnou přihlášku včetně všech příloh je nutné doručit nejpozději 1. března 2021 k rukám ředitelky školy:
Mgr. Jana Honzíková
Obchodní akademie, odborná škola a praktická škola Olgy Havlové
Obchodní 282
542 25 Janské Lázně
Uchazeč, který se ke studiu hlásí ze ZŠ, musí mít na druhé straně přihlášky vyplněné známky za 1. pololetí osmé třídy. Správnost údajů musí být v dolním pravém rohu potvrzena ZŠ (razítko, podpis). Uchazeč, který se ke studiu hlásí z jiné SŠ, musí k přihlášce přiložit ověřenou kopii vysvědčení za osmou třídu.
Na přihlášce je nutno nechat vyplnit lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání. Pokud je posudkový závěr obsáhlejší, přiložte jej jako přílohu přihlášky. K přihlášce je nutné doložit doporučení ke studiu z PPP nebo SPC.
Přihlášku je možné stáhnout, vytisknout a vyplnit z níže uvedeného odkazu. Přihlášku je ovšem nutné doručit ve vytištěné podobě. Hlásí-li se uchazeč do dvou oborů v naší škole, musí doručit přihlášky dvě.
Přihláška ke studiu na střední škole
PDF, 221 kB, 18. 12. 2020

Kontakt pro dotazy

Mgr. Ivana Vyvlečková

zástupkyně ředitelky pro odborný výcvik a praktické vyučování, učitel
telefon: 770 187 119
e-mail: vyvleckovaoajl.cz

Zápisový lístek

Zápisový lístek doručí přijatý uchazeč do školy do 2. června 2021, a tím stvrzuje, že akceptuje přijetí. Pokud tak neučiní, vzdává se práva přijetí a jeho místo je obsazeno jiným uchazečem o studium. Zápisový lístek obdrží žáci ZŠ ve své škole, ostatní jej vyzvednou na místně příslušném krajském úřadě.