bootstrap slider by cssSlider.com v2.1
SSOH.cz Uchazeči Přijímací řízení Aktuální přijímací řízení

Pozor! Tato stránka je skryta před veřejností.

Přijímací řízení 2023 - 1. kolo

Informace o podmínkách a způsobu přijímání žáků ke studiu na Střední škole Olgy Havlové v Janských Lázních, pro školní rok 2023/2024. Níže uvedená kritéria platí i pro další kola přijímacího řízení, budou-li vypsána.

Obory

Výsledky 1. kola přijímacího řízení

69-54-E/01 Provozní služby

Termín 1. kola přijímacího řízení

 • Termíny přijímacího řízení ke studiu pro školní rok 2023/2024 se na naší škole nově stanovují na 27. a 28. dubna 2023. Pozvánky budou každému z uchazečů odesílány poštou ve druhé polovině března 2022.

Podmínky přijetí

Podmínkou přijetí do střední školy pro žáky se zdravotním postižením či zdravotním znevýhodněním je:
 • Včas zaslaná přihláška ke studiu nejdéle do 1. března 2023.
 • Doporučení ke vzdělávání ve škole samostatně zřízené pro žáky se zdravotním postižením. Doporučení vydává to SPC nebo PPP, v jehož evidenci je žák veden. Doporučení musí obsahovat sdělení: "zařazení do školy zřízené pro žáky podle §16 ods. 9 školského zákona". Uchazeč se SVP přikládá podle §1 ods. 1 pís. h) vyhlášky č. 353/2016 Sb. doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení.

Kritéria přijímacího řízení

 • Praktický rozhovor
  • Pro obor 69-54-E/01 Provozní služby se vede praktický pohovor.
 • Výsledky dosavadního vzdělávání na základní škole
  • Průměr z 2. pololetí předposledního ročníku ZŠ a z 1. pololetí posledního ročníku ZŠ, popř. odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia. Uchazeči, kteří ukončili studium ZŠ v roce 2021, doloží vysvědčení z 2. pololetí 7. třídy a z 1. pololetí 8. třídy.

Hodnocení jednotlivých kritérií přijímacího řízení

Celkem lze v přijímacím řízení získat 100 bodů
 • max. 95 bodů v praktickém rozhovoru
 • Pro úspěšné složení přijímací zkoušky je nutné dosáhnout minimální hranice 30 bodů z pohovoru.
 • max. 5 bodů - výsledky vzdělávání na ZŠ
Uchazeči budou přijati v pořadí podle počtu dosažených bodů do počtu přijímaných uchazečů v oboru.

Kontraindikace přijetí

 • těžké mentální postižení
 • závažná psychiatrická diagnóza
 • těžká porucha jemné motoriky horních končetin
 • zdravotní nezpůsobilost na základě podmínek stanovených naším smluvním lékařem
 • nutnost asistenta
Ředitelka školy si vyhrazuje právo na možné změny v počtech přijatých uchazečů do jednotlivých oborů dle aktuálního stavu.

Přihlášky ke studiu

Řádně vyplněnou přihlášku včetně všech příloh je nutné doručit nejpozději 1. března 2023 k rukám ředitelky školy:
Mgr. Jana Honzíková
Střední škola Olgy Havlové
Obchodní 282
542 25 Janské Lázně
Uchazeč, který se ke studiu hlásí ze ZŠ, musí mít na druhé straně přihlášky vyplněné známky za 2. pololetí předposledního ročníku (osmé třídy) a 1. pololetí posledního ročníku (deváté třídy). Správnost údajů musí být v dolním pravém rohu potvrzena ZŠ (razítko, podpis). Uchazeč, který se ke studiu hlásí z jiné SŠ, musí k přihlášce přiložit ověřenou kopii vysvědčení za devátou a osmou třídu.
Na přihlášce je nutno nechat vyplnit lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání. Pokud je posudkový závěr obsáhlejší, přiložte jej jako přílohu přihlášky. K přihlášce je nutné doložit doporučení ke studiu z PPP nebo SPC.
Přihlášku je možné stáhnout, vytisknout a vyplnit z níže uvedeného odkazu. Přihlášku je ovšem nutné doručit ve vytištěné podobě. Hlásí-li se uchazeč do dvou oborů v naší škole, musí doručit přihlášky dvě.
Přihláška ke studiu na střední škole
PDF, 221 kB, 18. 12. 2020

Kontakt pro dotazy

Mgr. Ivana Vyvlečková

zástupkyně ředitelky školy - přijímací řízení a praxe, učitel
telefon: 770 187 119
e-mail: vyvleckovaoajl.cz

Zápisový lístek

Zápisový lístek doručí přijatý uchazeč do školy do 12. května 2023, a tím stvrzuje, že akceptuje přijetí. Pokud tak neučiní, vzdává se práva přijetí a jeho místo je obsazeno jiným uchazečem o studium. Zápisový lístek obdrží žáci ZŠ ve své škole, ostatní jej vyzvednou na místně příslušném krajském úřadě.